Disse betingelser gælder i alle samhandelsforhold hvor Omigo er den ene part.

1. Generelt
Med Omigo menes selskabet Omigo ApS.

Alle aftaler der indgåes mellem kunder og Omigo, skal foretages skrifteligt, for at være bindende for Omigo. Kunden skal acceptere ordrebekræftelse med digital bekræftelse som, men ikke nødvendigvis, en email med ordlyden “Ordren er bekræftet”. Betaling af faktura bekræfter ligeledes accept af ordre og betingelser.

Inden bekræftelse skal kunden altid gøres opmærksom på disse betingelser ved link til denne side eller lignende. Kunden accepterer og bekræfter med ordren eller betaling, samtidig ubetinget nærværende disse handelsbetingelser.

2. Løbende abonnementer
Løbende abonnementsydelser som, men ikke udelukkende “OmigoLeads” pakker, skal af kunden opsiges SENEST 60 dage inden abonnementet udløber. Modtager Omigo ikke en skriftlig opsigelse inden fristen, fortsætter abonnementet til listepris, jvf. den til enhver tid gældende prisliste.

Alle abonnementer der tegnes mellem kunder og Omigo, tegnes i perioder af 90, 180, 365 dage eller efter aftale med en medarbejder fra Omigo IVS.

3. Intellektuelle rettigheder
Omigo har den fulde ophavsret til leverancer, der unikt er fremstillet til kunden. Kunden får, efter betaling af fakturabeløb, brugsretten til at anvende grafisk materiale, samt tekster i sin markedsføring. Ved samarbejdets eller abonnementets ophør skal kunden straks ophøre med at benytte materialet.

4. Skadesansvar
Omigo påtager sig intet ansvar for indirekte eller afledte tab, herunder tab af avance, driftstab, tab af goodwill, tab af kundekreds, løbende omkostninger og/eller andre økonomiske konsekvenstab, der måtte være forbundet med de to parters samhandel.

Med mindre andet fremgår af ufravigelige retsregler, er Omigos samlede erstatningsansvar – uanset hvilket grundlag, erstatningsansvaret støttes på – begrænset til det, af Omigos faktisk modtagne beløb for den pågældende ydelse, erstatnings-ansvaret er opstået på baggrund af. Hvis der er tale om erstatningsansvar vedrørende en abonnementsbaseret ydelse, er erstatningsansvaret maksimeret til et beløb, svarende til de faktiske ydelser, der er lagt de seneste 3 måneder før kravet fremsættes.

5. Garantier
OmigoLeads er en ydelse der leveres “as-is” på abonnementsbasis. Ydelsen består i udvikling, rådgivning om – og opsætning af microsites, samt online markedsføring.

Omigo stiller ingen garantier for effekten af en OmigoLeads kampagnepakke. Omigo kan ligeledes ikke holdes ansvarlig for lille eller manglende effekt af OmigoLeads, annoncering og/eller email marketing, på kundens vegne.

6. Betalingsbetingelser
Med mindre andet udtrykkeligt er blevet skriftligt aftalt, er betalingsbetingelser 7 dage efter udstedelse af faktura. I tilfælde af abonnementsbaserede løsninger har Omigo ret til, at lukke ned for(Tage offline) det udgivne site og annoncer ved manglende/udeblevet betaling. Når betaling modtages skal Omigo ikke kompensere kunden for offline perioden.

7. Fortrydelsesret
Omigo yder ikke fortrydelsesret i forbindelse med indgåede ordrer.

8. Tvister
Alle tvister skal forsøges løst ved forhandling mellem kunden og Omigo. I tilfælde af forhandlingen slår fejl, skal tvisten indbringes for domstolene.

Hvis kunden er parten der påberåber sig tvisten, fritager det ikke kunden for betaling af allerede fakturerede ydelser, såvel som det ikke ophæver indgåede abonnementsaftaler.

9. Ændringer og ikrafttrædelse
Disse betingelser er gældende fra 11-04-2018 og kan ændres af Omigo, til fordel for kunden uden varsel. Er ændringerne til fordel for Omigo, skal alle kunder adviseres herom, senest 60 dage, før ikrafttrædelse af ændringerne.